ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
18

• หญิง
34

รวม
52


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
2

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
31

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• ไม่ระบุ
13


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
7

• แผนกวิชาช่างยนต์
4

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
3

• แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
1

• แผนกวิชาการบัญชี
2

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
3

• แผนกวิชาท่องเที่ยว
1

• แผนกวิชาการโรงแรม
2

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
2

• งานอาคารสถานที่
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
1

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
4

• งานปกครอง
3

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
3

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
3

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
4

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการธีรชัย อินนวล
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการนางสาวศิริภรณ์ สังข์สุวรรณ
รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรธนธร ถาวรไชย
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายวีรยุทธ บุตรมาตา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
หัวหน้าแผนกนราธิป แข็งแรง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายอัคเดช ลักลำ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานปกครองอาทร รอดขวัญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนเสาวลักษณ์ เกษรินทร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกอุไรวรรณ รอดขวัญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนางสาวอารยา พันธ์เมธาฤทธิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักณัฐณี เพชรช่วย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการพัชรี อ่อนทอง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาท่องเที่ยว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาท่องเที่ยวอรวรรณ เพ็ชรเล็ก
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม
หัวหน้างานภควรรณ วงษา
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวดวงใจ บุตรเด็น
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนาย สานนท์ ศรีเปารยะ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังบุญช่วย มุกดา
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ขจิตรศรี ศรีทนนท์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ปัฐมวรรณ เลขจิตร
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักจุฑามาต กุลตัน
หัวหน้างาน งานความร่วมมือสมพล สมมาตย์
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เจตษฎา ยะหวา
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังสุชัญญา เขียวดำ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางสาวยุวดี กรดนวล
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ราณี สาครจิตร
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พรประภา เทพบุตร
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนกฤตติน มีแต้ม
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานปรียานุช อ่าวลึกน้อย
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำละเอียด ดินแดง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายภัทระ หิรัญรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูอัตราจ้างพชร ทิพย์ดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์ยุวรัตน์ ยนเย็นจำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานการเงิน
ลูกจ้างประจำชุมพล บ่อหนา
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)สุทัต สุขเจริญ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(ยาม)
เจ้าหน้าที่รัฐญา บุญเสน
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวจอมขวัญ อุปมา
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศสุนิษา ราชนิยม
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนงนุช โบบทอง
เจ้าหน้าที่ งานการเงินฟุตลา บุญนารี
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่จันจิรา ขาวแดง
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาชนากานต์ ทองเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนวันเพ็ญ ฝั่งขวา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบวารินทร์ทิพย์ ไฝขาว
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนจันทรา สามารถ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนสุรินทร์ ศรีสะอาด
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางสาวนิตยา ดาราโชติ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)สุณีย์ แซ่สู้
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)สาโรจน์ หลงโส๊ะ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายอลงกรณ์ บ้านนบ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)พงศกร หวามาก
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)