ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
20

• หญิง
37

รวม
58


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
2

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
2

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
32

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5

• ไม่ระบุ
16


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
7

• แผนกวิชาช่างยนต์
5

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
3

• แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
1

• แผนกวิชาการบัญชี
2

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
3

• แผนกวิชาท่องเที่ยว
1

• แผนกวิชาการโรงแรม
2

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
3

• งานอาคารสถานที่
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
1

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
3

• งานปกครอง
4

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
3

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
3

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
3

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
3

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
6

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการธีรชัย อินนวล
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการนายวีรยุทธ บุตรมาตา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานพัสดุธนธร ถาวรไชย
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นางสาวศิริภรณ์ สังข์สุวรรณ
รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนางอมลรดา หนูเอียด
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้าแผนกอุไรวรรณ รอดขวัญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนราธิป แข็งแรง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายอัคเดช ลักลำ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานปกครองพัชรี อ่อนทอง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาท่องเที่ยว
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาท่องเที่ยวณัฐณี เพชรช่วย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการอาทร รอดขวัญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายณัฐพงศ์ วงษา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
หัวหน้างานราณี สาครจิตร
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พรประภา เทพบุตร
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนเจตษฎา ยะหวา
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังภควรรณ วงษา
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมปรียานุช อ่าวลึกน้อย
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจขจิตรศรี ศรีทนนท์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์เสาวลักษณ์ เกษรินทร์
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกนาย สานนท์ ศรีเปารยะ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวยุวดี กรดนวล
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวดวงใจ บุตรเด็น
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีสุชัญญา เขียวดำ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางสาวอารยา พันธ์เมธาฤทธิ์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักอรวรรณ เพ็ชรเล็ก
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมกฤตติน มีแต้ม
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานจุฑามาต กุลตัน
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำนายภัทระ หิรัญรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์ละเอียด ดินแดง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
พนักงานราชการ(สอน)บุญช่วย มุกดา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูอัตราจ้างยุวรัตน์ ยนเย็นจำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานการเงินสมคิด บ้านนบ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์พชร ทิพย์ดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ลูกจ้างประจำชุมพล บ่อหนา
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)สุทัต สุขเจริญ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(ยาม)
เจ้าหน้าที่นงนุช โบบทอง
เจ้าหน้าที่ งานการเงินจันทรา สามารถ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนสุนิษา ราชนิยม
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีฟุตลา บุญนารี
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่จันจิรา ขาวแดง
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวันเพ็ญ ฝั่งขวา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบนายอลงกรณ์ บ้านนบ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)นางสาวนิตยา ดาราโชติ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)นางสาวจอมขวัญ อุปมา
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศวารินทร์ทิพย์ ไฝขาว
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนรัฐญา บุญเสน
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรชนากานต์ ทองเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาววรัญญา มณีใหม่
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนสุรินทร์ ศรีสะอาด
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)สุณีย์ แซ่สู้
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)สาโรจน์ หลงโส๊ะ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)พงศกร หวามาก
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)
ผู้ดูแลระบบปัฐมวรรณ เลขจิตร
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก