ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1การบัญชีการบัญชี01010
ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม71522
ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ91726
ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง30333
ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์76379
ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ52126
ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว81624
ปวช.2การบัญชีการบัญชี088
ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม41317
ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ81927
ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง28028
ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์46046
ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ21618
ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว233457
ปวช.3การบัญชีการบัญชี1910
ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม101323
ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ31619
ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง15015
ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์40040
ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ268
ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่21012
ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว044
ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม011
ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์18018
ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล3811
ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง12113
ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ156
ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่325
ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 011
ปวส.2การบัญชีการบัญชี088
ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม7512
ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์10010
ปวส.2เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล11213
ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง15015
ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ167
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.112769196
ปวช.29672168
ปวช.39478172
ปวส.1362965
ปวส.2373471
รวม390282672