ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว81624
ปวช.1การบัญชีการบัญชี088
ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม41418
ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ72128
ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง28028
ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์47047
ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ31619
ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว263662
ปวช.2การบัญชีการบัญชี088
ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม91221
ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ21618
ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง12012
ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์30030
ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ268
ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว2810
ปวช.3การบัญชีการบัญชี11213
ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม51419
ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ61218
ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง23124
ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์39039
ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ11213
ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่336
ปวส.1การบัญชีการบัญชี088
ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม7613
ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์10010
ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล11314
ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง15015
ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ167
ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง033
ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 21113
ปวส.2การบัญชีการบัญชี066
ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม11011
ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ5611
ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์20020
ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง14014
ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ033
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.19775172
ปวช.28178159
ปวช.37759136
ปวส.1373673
ปวส.2423981
รวม334287621